chtoby-krasota-byla-vehnoj-ring-cytrine-verba

Sliver ring with cytrine and inscription in Latin